UBND huyện Thọ Xuân thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư tại MBQH số 2589/QĐ-UBND ngày 7/11/2021 thuộc địa bàn xã Xuân Bái

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...