Công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...