Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Đông Thịnh và Đông Minh, huyện Đông Sơn; xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết ...