Thanh Hóa ban hành Quyết định chi hơn 813 tỷ hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định có 812.036 đối tượng nằm trong diện được hỗ trợ đợt này, gồm: đối tượng người có công với cách mạng và nhân thân đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000đ/người/tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hỗ trợ thêm 500.000đ/người/tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 hỗ trợ thêm 250.000đ/người/tháng. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết số 42 thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Thời gian áp dụng là 03 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020), thực hiện chi trả một lần.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% là hơn 406 tỷ đồng và ngân sách địa phương đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương 50% là hơn 406 tỷ đồng./.

 

Bích Phương