Phương án quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Chiều ngày 29/11/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã nghe và cho ý kiến vào Phương án quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại diện lãnh đạo ngành KH&CN tỉnh trình bày báo cáo quy hoạch tại hội nghị.

Phương án phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tập trung vào các nội dung phát triển tổ chức, nhân lực và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các chương trình KH&CN trọng điểm của tỉnh phục vụ cho 5 trụ cột phát triển, trong đó tập trung vào các lĩnh vực là: ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng trong công nghiệp chế biến - chế tạo; nghiên cứu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội hợp nhất; ứng dụng công nghệ cao trong y dược; phát triển du lịch thông minh; ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử; phát triển tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ gắn với chương trình “mỗi xã một sản phẩm” và phát triển năng lực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu có ý kiến cụ thể vào những nội dung, giải pháp thực hiện quy hoach phát triển KH&CN cần tích hợp vào quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao sự chủ động, tích cực của ngành KH&CN trong việc triển khai xây dựng phương án quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung, giải pháp được trình bày tại phương án quy hoạch. Về phần nội dung phương án cần tập trung vào 7 chương trình hoạt động, trong đó ưu tiên KH&CN phục vụ công nghiệp chế biến chế tạo; nông nghiệp và nông thôn; phát triển hạ tầng kinh tế và xã hội; phát triển du lịch; phát triển y tế; phát triển khoa học xã hội và nhân văn; ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

 phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu Sở KH&CN tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đơn vị liên quan; hoàn thiện phương án quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo yêu cầu phát triển ngành và có tính dự báo trong dài hạn, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.