Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thọ Vực, huyện Thọ Xuân; xã Bắc Lương và Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...