Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc (lần 2)

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...