Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

Đăng ngày 30 - 11 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung(28/01/2022 9:29 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung(28/01/2022 9:28 SA)

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn(26/01/2022 2:40 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh HLC ban hành(26/01/2022 2:38 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa(25/01/2022 6:41 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn(25/01/2022 2:14 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn(25/01/2022 2:12 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương(24/01/2022 4:13 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°