Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn

Đăng ngày 22 - 10 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn(30/11/2021 8:22 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn(30/11/2021 8:21 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa(30/11/2021 8:20 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Long, huyện Hà Trung(29/11/2021 4:09 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn(29/11/2021 4:08 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương(29/11/2021 4:06 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn(29/11/2021 4:05 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hợp Lý và Tiến Nông, huyện Triệu Sơn(29/11/2021 4:04 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°