Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết – Kỷ cương - Sáng tạo – Hiệu quả.

Đăng ngày 28 - 06 - 2020
100%

Trong 02 ngày 26 và 27/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết công việc bảo đảm chất lượng, kịp thời, đúng nguyên tắc, thẩm quyền. Tham mưu xử lý 226.953 văn bản đến; tham mưu ban hành 134.380 văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có 263 văn bản quy phạm pháp luật. Đã lãnh đạo tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có tính chiến lược, dài hạn và hoàn thiện thể chế, trọng tâm là xây dựng các quy hoạch, triển khai các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu các ngành kinh tế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, kiện toàn các cơ quan hành chính nhà nước...; đồng thời, lãnh đạo tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước và chỉ đạo giải quyết những vấn đề cụ thể, cấp bách, mới phát sinh trên các lĩnh vực như: phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng, công nghệ thông tin, phát triển đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, ngân sách, tài nguyên và môi trường, các hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, nội vụ, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, doanh nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Đảng bộ,

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh điều hành phiên thảo luận tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn nắm bắt các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để kịp thời thông tin, báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh… Đảng bộ đã lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Với phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc, phục vụ, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần đưa Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; đồng thời, tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng chi bộ, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin tình hình thời sự đến cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ.

Đồng chí Đỗ Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Khối Cơ quan và Doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Phong ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đề nghị mỗi Đảng viên, cán bộ, công chức Văn phòng phải không ngừng học tập, rèn luyện và tự hoàn thiện mình trong mọi lúc, mọi nơi; phải vững vàng về tư tưởng và bản lĩnh chính trị; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp công tác; trong sạch, lành mạnh trong đạo đức và lối sống. Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối hoạt động của các cơ quan chuyên môn, giúp cho sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các đại phương để kịp thời tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phòng họp không giấy tờ, thực hiện việc phát hành văn bản điện tử, nâng cao chất lượng thẩm tra độc lập các nội dung đưa ra hội nghị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa IV,

nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

<

Tin mới nhất

Đại hội XIII của Đảng thảo luận, góp ý vào văn kiện nhiều nội dung quan trọng(27/01/2021 4:34 CH)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đại hội XIII của Đảng(27/01/2021 4:26 CH)

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII...(26/01/2021 4:19 CH)

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(26/01/2021 4:05 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2021.(20/01/2021 5:12 CH)

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ...(17/01/2021 11:57 SA)

UBND tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.(13/01/2021 7:02 CH)

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.(05/01/2021 1:50 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°