Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

Đăng ngày 15 - 10 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương(27/01/2021 10:39 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn(27/01/2021 10:37 SA)

Đính chính thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ tham gia đấu giá tại xã Trung Chính và xã Hoàng Sơn,...(27/01/2021 10:20 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định(27/01/2021 10:17 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa(22/01/2021 2:46 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc(22/01/2021 2:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Đông Nam và Đông Phú, huyện Đông Sơn(22/01/2021 2:16 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn(22/01/2021 2:14 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°