Đảng bộ cơ quan UBND thị xã: Triển khai Chỉ thị số 19, 20 và Nghị quyết 21, 22 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương khóa XI

Chiều ngày 27/6 , Đảng bộ cơ quan UBND thị xã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19, 20 và Nghị quyết 21, 22 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương khóa XI. Dự hội nghị có các đồng chí là cán bộ Đảng viên, công chức,viên chức trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBND thị xã.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Việt Cường - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Bí thư đảng ủy cơ quan UBND thị xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”  và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” .Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị “ về hội nhập quốc tế”. Đồng chí nêu rõ:Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết trên nhằm mục đích giúp các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội tham gia tích cực vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Đồng thời nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT…
 
Đồng chí Lê Việt Cường - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Bí thư đảng ủy cơ quan
UBND thị xã trao giấy khen cho 4 tập thể hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ
 năm 2012
 
Qua việc tổ chức triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, của Bộ Chính trị là dịp để các đồng chí cán bộ đảng viên, công chức, viên chức từ thị đến cơ sở tìm hiểu, nắm bắt cụ thể mục đích, yêu cầu, các mục tiêu cũng như giải pháp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, từ đó căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị mình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo thống nhất giữa ý chí và hành động, tạo bước phát triển toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển Kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị…
Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tại hội nghị cũng đã triển khai dự thảo chương trình hành động của UBND thị xã về việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ trong thời gian tới. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền về BHXH, BHYT. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn...
Hội nghị đã thảo luận, đồng nhất quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch chương trình hành động của UBND thị xã. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, xây dựng chương trình thực hiện sát với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tình hình thực tiễn đạt hiệu quả.
            Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan UBND thị xã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2012./.
 
                                                                                                              Băng Thanh