Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Ngày 19/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 3616/QĐ-UBND và 3617/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã