Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 08/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...