Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 02/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2873/QĐ-UBND và 2874/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã