Phương hướng chung

Trong những năm tới, Thanh Hóa tập trung nâng cao sức cạnh tranh, nhanh chóng hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Tích cực huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2010, tỉnh Thanh Hóa thoát khỏi tỉnh nghèo và đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp.