Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024

Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.