Lịch tiếp dân

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1. Bà PCT Lê Thị Thìn  Phó Chủ tịch UBND tỉnh 16 - 9 (thứ 2)
2. Ông Nguyễn Đình Xứng  Chủ tịch UBND tỉnh 15 - 10 (thứ 3)
3. Ông Phạm Đăng Quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh 15 - 11 (thứ 6)
4. Ông Nguyễn Đức Quyền Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 16 - 12 (thứ 2)

          Lịch tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019

TT

Người tham gia tiếp dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1 Bà Lê Thị Thìn Phó Chủ tịch UBND tỉnh 23 - 8 (thứ 6)
2

Ông Phạm Đăng Quyền

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20 - 9 (thứ 6)
3 Ông Nguyễn Đức Quyền Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 21 - 10 (thứ 2)
4 Bà Lê Thị Thìn Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20 - 11 (thứ 4)
5 Ông Phạm Đăng Quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh 20- 12 (thứ 6)