Hội nghị thảo luận triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chiều ngày 09/7/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng chí Mai Xuân Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) do đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày. Theo đó, mục tiêu cụ thể được nêu trong dự thảo kế hoạch là thúc đẩy chuyển đổi số, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP, năng suất lao động bình quân tăng 7,5% /năm, hạ tầng internet băng thông rộng phủ 100% các xã, phường, thị trấn, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước; đến năm 2030 mạng di động 5G phủ sóng toàn tỉnh, truy cập internet băng thông rộng với chi phí thấp kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP, năng suất lao động bình quân tăng 8,0%/ năm, hoàn thành xây dựng chính quyền số; tầm nhìn đến năm 2045 Thanh Hóa là tỉnh có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng rộng rãi công nghệ hiện đại trong tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đối với từng lĩnh vực cụ thể, như xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, trong giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu đặt ra là: 100% văn bản, hồ sơ công việc từ cấp xã trở lên được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản có tính bí mật nhà nước); xây dựng thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành đô thị thông minh, đáp ứng 100% các dịch vụ thông minh cơ bản góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân... Trong lĩnh vực công nghiệp, đến năm 2025 có 80% doanh nghiệp và cơ sở sản xuất các sản phẩm nông sản của tỉnh triển khai phần mềm quản lý chuỗi cung ứng nông sản và tích hợp thông tin vào mã QR Code phục vụ truy xuất nguồn gốc với tất cả doanh nghiệp và cơ sở sản xuất các sản phẩm nông sản của tỉnh. Lĩnh vực giáo dục, có ít nhất 20% số trường áp dụng thí điểm một số mô hình trường học thông minh, lớp hoc thông minh.... Dự thảo cũng đưa ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch.

Thảo luận tại Hội nghị, qua phân tích, đánh giá, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương cho rằng mục tiêu đưa ra khá cao để đạt được, tuy nhiên cũng có thể đưa ra với mục tiêu cho toàn ngành, lĩnh vực đều phải nỗ lực cố gắng hoàn thành. Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức cho biết để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng CMCN 4.0 cần 3 - 5 năm đào tạo, cần có nhiều chính sách thúc đẩy, thu hút mạnh mẽ, do vậy trước hết nên tập trung đào tạo nhân lực cho các Khu công nghiệp; ngoài ra, cần bổ sung thêm 01 nhiệm vụ trong dự thảo kế hoạch là nghiên cứu ứng dụng CMCN 4.0 trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao nỗ lực đơn vị soạn thảo đã hoàn thành dự thảo kịp tiến độ. Đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, nghiên cứu xây dựng hoàn thành dự thảo trên cơ sở NQ 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, NQ 50/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch 178 của Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan đến chỉ tiêu theo kế hoạch cần phân tích, báo cáo số liệu, chỉ tiêu cụ thể theo ngành quản lý, sau 05 ngày gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đưa vào nội dung dự thảo Kế hoạch để sớm trình UBND tỉnh. Trên cơ sở số liệu tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghiệp xây dựng bảng biểu thể hiện số liệu đạt được hiện tại và mục tiêu đến 2025, 2045; có đưa ra cơ sở, lý luận để đạt được mục tiêu hướng tới; trong đó các chỉ tiêu phải bằng hoặc cao hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX. Về thể thức, phương thức ban hành văn bản giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp đơn vị soạn thảo thống nhất xây dựng. Về nguồn vốn thực hiện, yêu cầu các ngành nghiên cứu lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của Bộ, ngành TW, đồng thời huy động vốn xã hội hóa. Về nhiệm vụ và giải pháp, giao đơn vị soạn thảo phối hợp Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất./.

 

Bích Phương