Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn đợt 2

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...