Thông báo đấu giá tài sản do Công ty Năm Châu phát hành

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...