Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Lâm, Hà Trung

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...