UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 12 năm 2018.

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2018, do đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đồng chí Ngô Hoàng Kỳ - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày các dự thảo: Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh và Quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về Chương trình công tác năm 2019 theo nhiệm vụ của ngành được giao, theo đó, một số đại biểu cho rằng cần nghiên cứu, xem xét để "giảm họp", chỉ tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án đã ban hành; đối với các đề án mới cần nghiên cứu tập trung theo nhóm các vấn đề, nhóm các chính sách, đảm bảo khi ban hành mang tính khả thi, hiệu quả cao, thiết thực và có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung của dự thảo. Về dự thảo ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng chí yêu cầu cần tập trung vào 12 nhóm nhiệm vụ, gồm: (1) tập trung triển khai khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; hỗ trợ để triển khai các dự án lớn trong nông nghiệp; phải xây dựng kế hoạch hoàn thiện hạ tầng các cụm, khu công nghiệp, dịch vụ. (2) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó chú ý công tác rà soát quy hoạch, thu hút các nguồn vốn đầu tư, GPMB. (3) Triển khai các giải pháp để hoàn thành mục tiêu về đô thị, cần xây dựng kế hoạch chi tiết về phát triển đô thị 2019 - 2020. (4) Nâng cao chất lượng phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo doanh nghiệp, doanh nhân; tiếp tục giao ban giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. (5) Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; phát huy trách nhiệm của hội đồng tư vấn thuế tại chính quyền cấp xã. (6) Tiếp tục đổi mới, nâng cao các hoạt động văn hóa -xã hội, khoa học công nghệ. Triển khai hiệu quả Đề án chính quyền điện tử, chính phủ thông minh. Về giáo dục đào tạo, cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nâng cao chất lượng đại trà; khắc phục vấn đề thừa, thiếu giáo viên; đẩy mạnh việc xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chất lượng giáo dục chuyên nghiệp. Về y tế, thực hiện tốt Đề án tự chủ; hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy y tế xã. (7) Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. (8) Thực hiện mục tiêu về NTM, xã, phường, thị trấn kiểu mẫu. (9) Thực hiện tốt NQ 04, 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường. (10) Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổ chức bộ máy chính quyền . (11) Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.(12) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Về dự thảo Chương trình công tác năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần nhóm thành các vấn đề, lồng ghép các nội dung, đảm bảo các chương trình, đề án xây dựng có chất lượng, đi vào thực tiễn đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Đào Trọng Quy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế, chính sách bao gồm cả thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Về thu gom, phải tính giá đủ, đúng để đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển được thuận lợi; nếu giá thu gom cao, cần nghiên cứu phương án trợ giá. Về xử lý, yêu cầu Sở Xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khi chấp thuận chủ trương xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải tính toán đến nguồn nguyên liệu, vùng nguyên liệu xử lý.

Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến về Đề án xây dựng "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, về Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 đưa ra mục tiêu giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể là: Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP (one commune one product - mỗi xã một sản phẩm) đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã. Ban hành và áp dụng cơ chế, chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên phạm vi cả tỉnh. Tiêu chuẩn hóa khoảng 30% số sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm có nguồn gốc từ các địa phương trên địa bàn tỉnh (khoảng 50 sản phẩm); củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp. Đến năm 2020 có ít nhất 01 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia, 10 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 30 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện. Triển khai thực hiện 1 - 2 mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng. Triển khai xây dựng 01Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở những vùng có đủ điều kiện. Củng cố, kiện toàn 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP...

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là chương trình lớn, không chỉ nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm mà còn thúc đẩy sản xuất phát triển. Về chọn sản phẩm, cần đưa ra tiêu chí đánh giá để lựa chọn hợp lý, trên cơ sở đó, Hội đồng cấp xã lựa chọn sản phẩm.

Các đại biểu cũng thảo luận và thống nhất thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Sơn đến năm 2040./.

 

Bích Phương