Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiêt...