Sở Y tếChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Gia Tài
Tiêu Đề:
Tham khảo các địa chỉ chia sẻ thông tin sức khỏe ở đây
Địa chỉ:
Bắc Giang
Nội dung:
Tham khảo các địa chỉ chia sẻ thông tin sức khỏe ở đây để hiểu rõ hơn về các vấn đế mà những người xung quanh bạn cũng đang gặp phải.


THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Y tế
Lĩnh vực hỏi đáp:
Báo chí
Nội dung trả lời: