Tuyên truyền, phổ biến

100%

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

CQ ban hành

Trích yếu

6389/UBND-VX

21/05/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Giao chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh

6170/UBND-CNTT

17/05/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Giao dự thảo báo cáo 05 năm triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

6170/UBND-CNTT

17/05/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Giao dự thảo báo cáo 05 năm triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020

1694/QĐ-UBND

15/05/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng clip tuyên truyền về mô hình, điển hình trong quản lý, sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

5554/UBND-VX

05/05/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Tham mưu hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác tuyên truyền miệng cho Cựu chiến binh trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025

5291/UBND-CNTT

29/04/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

V/v phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT, Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5214/UBND-CNTT

28/04/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT, Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3418/UBND-THKH

20/03/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Giao triển khai và tuyên truyền ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI

931/QĐ-UBND

17/03/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019

2329/UBND-VX

02/03/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Phối hợp thực hiện tuyên truyền với Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC)

2330/UBND-VX

02/03/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Phối hợp thực hiện tuyên truyền với Trung tâm Truyền hình Nhân Dân

2112/UBND-CNTT

25/02/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

1962/UBND-VX

21/02/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Tham mưu thành lập Tiểu ban tuyên truyền của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 cấp tỉnh

591/QĐ-UBND

19/02/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

1657/UBND-VX

14/02/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona trong đồng bào dân tộc thiểu số

1533/UBND-THKH

12/02/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

35/KH-UBND

05/02/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

664/UBND-KSTTHCNC

15/01/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020

665/UBND-KSTTHCNC

15/01/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ

665/UBND-KSTTHCNC

15/01/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ

495/UBND-CNTT

13/01/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

466/UBND-VX

10/01/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2016-2020

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°