Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024

100%

Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°