Hội nghị trực tuyến ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đăng ngày 15 - 01 - 2019
100%

Ngày 15/01/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2018, thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, nhiều bộ ngành, địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bước đầu thu được kết quả tích cực về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Các bộ, ngành tập trung rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cùng với đó, các địa phương tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần  Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai công tác thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền được phân cấp; cơ bản hoàn thành xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ được quan tâm chỉ đạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng thành phần, đối tượng theo quy định. Cùng với đó, ngành Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; công tác xây dựng, củng cố chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm chỉ đạo sát sao với quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong thực hiện vụ năm 2018; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngành Nội vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ; hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo điềy hành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh gọn, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường việc gửi nhận văn bản bằng điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác truyền thông, thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, coi đây là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Phát biểu ngay sau Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019./.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An,...(21/02/2019 7:56 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kiểm tra một số đơn vị tại huyện Tĩnh Gia.(20/02/2019 2:51 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tham dự Tết trồng cây tại huyện Ngọc Lặc.(14/02/2019 3:42 CH)

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 990 Danh xưng Thanh Hóa.(14/02/2019 8:20 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền dự lễ Tết trồng cây tại huyện Hoằng Hóa.(12/02/2019 10:24 SA)

Tết Khuyến học xứ Thanh, năm 2019.(10/02/2019 10:27 SA)

Lời chúc Tết xuân Kỷ Hợi của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng(05/02/2019 8:19 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm, chúc tết tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.(02/02/2019 5:46 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°