Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Đăng ngày 07 - 09 - 2017
100%

<

Tin mới nhất

Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà...(03/01/2019 8:52 CH)

Quyết định về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa...(13/04/2018 10:55 SA)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa (13/04/2018 8:48 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2017(07/09/2017 8:56 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016(07/09/2017 8:55 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2015(07/09/2017 8:54 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°